the problems of Roma caravans

les problèmes de caravanes des Roms
the problems of Roma caravans
اخراج کولی های رومانیایی تبار از فرانسه و سکوت همه سازمان ها و رسانه های حقوق بشری فرانسه پس از این اقدام سارکوزی